విజయవాడ డివిజన్ మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది VIJAYAWADA DIVISION WELCOMES YOU

ARCHITECTURAL BEAUTIES

గోదావరి నదిపై మొదటి వంతెన (ఇప్పుడు వాడుకలో లేదు)
First Bridge on River Godavari (Now Not in Use)

మొదటి మరియు మూడవ గోదావరి వంతెనల దృశ్యం
View of First and Third Godavari Bridges

రోడ్డు - రైలు వంతెన (రెండవ గోదావరి వంతెన)
Road - Rail Bridge (2nd Godavari Bridge)

రోడ్డు - రైలు వంతెన (మరొక దృశ్యం)
Another View of Road - Rail Bridge

మూడవ గోదావరి వంతెన
Third Godavari Bridge
కృష్ణా వంతెనలు
Krishna Bridges
కృష్ణా వంతెన (మరొక దృశ్యం)
Krishna Bridge (Another View)
కోటిపల్లి రైల్వే స్టేషన్ కట్టడము
Kotipalli Railway Station Building
కొత్తగా నిర్మించబడ్డ కాకినాడ పోర్ట్ రైల్వే స్టేషన్
Newly Constructed Kakinada Port Railway Station
ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్  కట్టడము 
Eluru Railway Station Building

Disclaimer - Any information provided on this site is always liable to change.

Best viewed at 800×600 resolution with Internet Explorer 4.0 or Netscape Navigator 5.0 and higher.