విజయవాడ డివిజన్ మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది VIJAYAWADA DIVISION WELCOMES YOU

DIESEL LOCO GALLERY


రైలు పేరు - సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్
లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15056
స్థలం - నిడదవోలు జంక్షన్
Train Name - CIRCAR EXPRESS
Loco - WDP 1 / 15056
Location - NIDADAVOLU JUNCTION
లోకో - డబల్యూ.డి.ఎం 2ఏ / 017541*
స్థలం - భీమవరం జంక్షన్
Loco - WDM 2A / 017541*
Location - BHIMAVARAM JN.

రైలు పేరు - భీమవరం రాజమండ్రి పాసింజర్
లోకో - డబల్యూ.డి.ఎం 2 / 17743
స్థలం - భీమవరం జంక్షన్

Train Name - BHIMAVARAM RAJAHMUNDRY PASSR.
Loco - WDM 2 / 17743
Location - BHIMAVARAM JN.

రైలు పేరు - శేషాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్
లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15049
స్థలం - కాకినాడ టౌన్  జంక్షన్
Train Name - SESHADRI EXPRESS
Loco - WDP 1 / 15049
Location - KAKINADA TOWN JN
.
లోకో - డబల్యూ.డి.ఎం 2ఏ / 017339*
స్థలం - విజయవాడ జంక్షన్
Loco - WDM 2A / 017339*
Location - VIJAYAWADA JN.

లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15057
స్థలం - విజయవాడ జంక్షన్
Loco - WDP 1 / 15057
Location - VIJAYAWADA JN.
లోకో - డబల్యూ.డి.ఎం 2ఏ / 17585
స్థలం - విజయవాడ జంక్షన్
Loco - WDM 2A / 17585
Location - VIJAYAWADA JN.రైలు పేరు - సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ 
లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15061
స్థలం - కాకినాడ టౌన్ జంక్షన్
Train Name - CIRCAR EXPRESS
Loco - WDP 1 / 15061
Location - KAKINADA TOWN JN.

రైలు పేరు - నరసాపూర్ గుంటూరు పాసింజర్
లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15067
స్థలం - ఉండి
Train Name - NARASAPUR GUNTUR PASSR.
Loco - WDP 1 / 15067
Location - UNDI

రైలు పేరు - మాచెర్ల భీమవరం పాసింజర్
లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15068
స్థలం - కైకలూరు
Train Name - MACHERLA BHIMAVARAM PASSR.
Loco - WDP 1 / 15068
Location - KAIKALURU

లోకో - డబల్యూ.డి.పి 1 / 15068
స్థలం - భీమవరం జంక్షన్
Loco - WDP 1 / 15068
Location - BHIMAVARAM JN.


Disclaimer - Any information provided on this site is always liable to change.

Best viewed at 800×600 resolution with Internet Explorer 4.0 or Netscape Navigator 5.0 and higher.